Adatvédelmi Szabályzat – Öptróba nevezői felület

Adatvédelmi Szabályzat

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT PDF - BEN

Bevezető

A Nagy Sportágválasztó, BBU Nonprofit Kft. tájékoztatja a Magyar Kajak-Kanu Szövetség (a továbbiakban: Szervezők) által szervezett 2019. évi Balaton-átevezés nevű eseményre az általa koordinált Ötpróba szabadidősport-sorozaton keresztül nevezőket az Ötpróba Program (a továbbiakban: Program) adatkezelési gyakorlatáról és a felhasználók jogorvoslati lehetőségeiről. A Nagy Sportágválasztó, BBU Nonprofit Kft., mint adatkezelő az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Infotv.) foglalt feltételeknek eleget téve kötelezettséget vállal arra, hogy az általa nyújtott adatkezeléssel kapcsolatos szolgáltatás megfelel a fent említett törvényi feltételeknek és az egyéb hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Az adatkezelő adatai:

Név: Nagy Sportágválasztó, BBU Sportrendezvény Szervező Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely:1106 Budapest, Maglódi út 12/B.

Cégjegyzékszám:01-09-994624

Adószám: 24186731-2-42

E-mail cím: info@otprobatokioba.hu

Telefonszám:(1) 260-0107

Honlap:www.otprobatokioba.hu

Az adatkezelés jogalapja

A személyes adatok kezelésének jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett hozzájárulása. A hivatalos Ötpróba eseménynaptárunkban szereplő sportrendezvényekre való nevezésével, illetve online regisztrálási rendszerünkbe való regisztrálásával Ön hozzájárul a lent részletezett adatainak kezeléséhez.

Az általános adatkezelési hozzájáruláson túlmenően külön hozzájárulást kérünk a marketingcélú e-mailek és SMS-ek küldéséhez. Ez a hozzájárulás a többi adattól függetlenül bármikor visszavonható. A visszavonás nem akadálya az eseményeken való részvételnek.

Az adatkezelés célja és időtartama

A Nagy Sportágválasztó, BBU Nonprofit Kft. által folytatott adatkezelés általános célja:

 • ötpróbázóink beazonosítása és nyilvántartása, valamint a regisztrációk rögzítése,
 • ötpróbázóink tájékoztatása és marketingtevékenységünk biztosítása,
 • pénzügyi nyilvántartások vezetése,
 • statisztikák, elemzések összeállítása,
 • szolgáltatásaink folyamatos javítása, újabb események előkészítése.

Az adatbázisunkban szereplő ötpróbázók beazonosítása és nyilvántartása az Ötpróba sorozat befejezéséig, a 2020. évi tokiói nyári olimpiai játékok kezdetéig szükséges. Ezért adatbázisunkban a személyes adatokat a célhoz kötöttség elve alapján az Ötpróbázó hozzájárulásának visszavonásáig tároljuk, vagyis csak külön kérésre töröljük.

A Balaton-átevezésre történő nevezéssel a résztvevő a következőket elfogadja és azokhoz hozzájárul:

 • A rendezvényen saját felelősségemre veszek részt, a részvételi regisztrációhoz szükséges személyes adataimat önként adom meg.
 • 16. életévemet betöltöttem; amennyiben 16 évesnél fiatalabb vagyok, szüleim hozzájárultak a részvételemhez, jelen regisztráció elküldésével.
 • Elfogadom, hogy a rendezvényről készült hang,- és képfelvételeken szerepelhetek, ezen anyagok felhasználásához és közzétételéhez hozzájárulok (például honlapon, szórólapon stb.), azért ellenszolgáltatást nem kérek.
 • A rendezvény ideje alatt a Szervezők utasításait betartom.
 • Adatainak megadásával Ön hozzájárul ahhoz, hogy a Nagy Sportágválasztó, BBU Nonprofit Kft., mint az Ötpróba-hajók átevezésének koordinátora a nevezés során megadott adatait a Balaton-átevezés Szervezői részére átadja, akik ezen adatait nyilvántartsák és kezeljék mindaddig, amíg Ön kifejezetten nem kezdeményezi adatainak törlését. Személyes adatait az Ön értesítése és beleegyezése nélkül nem osztjuk meg senkivel, nem adjuk át, és nem fedjük fel külső szervezetek számára, kivéve ha arra jogszabály kötelez bennünket. Adatainak megadásával hozzájárul továbbá ahhoz, hogy:
 • A nevezés során részünkre rendelkezésre bocsátott adatait a Nagy Sportágválasztó, BBU Nonprofit Kft. tárolja és kezeli, valamint az Ön hozzájárulásával az Ötpróba program további eseményeiről, illetve nyereményjátékokról szóló híreket és promóciókat küld az Ön részére. A személyes adatok nyilvántartásba vétele és kezelése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény alapján történik.
 • A Nagy Sportágválasztó lehetőséget biztosít Önnek, hogy bármikor tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok helyesbítését, kiegészítését, továbbá bármikor, indokolás nélkül kérheti személyes adatai törlését a Nagy Sportágválasztó, BBU Nonprofit Kft. postacímén (1106 Budapest, Maglódi út 12/b), az info@hue-mail címen vagy a www.otprobatokioba.huweboldalon. Önt, mint adattulajdonost megilleti a személyes adatainak kezelése elleni tiltakozás joga is, és amennyiben a Nagy Sportágválasztó, BBU Nonprofit Kft., mint adatkezelő tiltakozás alapján hozott döntésével nem ért egyet, bírósághoz fordulhat. Amennyiben Ön úgy érzi, hogy személyes adatai védelméhez fűződő jogát megsértették, panaszával keresse közvetlenül a Nagy Sportágválasztó, BBU Nonprofit Kft.-t a fenti elérhetőségeken, ezen túlmenően joga van a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, www.naih.hu), továbbá bírósághoz fordulni.
 • Felhívjuk figyelmét, hogy a Nagy Sportágválasztó, BBU Nonprofit Kft. az Ön személyes adatait az adatok megadásától számított 5 (azaz öt) éven keresztül kezeli, kivéve, ha Ön az adatok törlését kéri, avagy kifejezett hozzájárulását adta ahhoz, hogy azokat a Nagy Sportágválasztó, BBU Nonprofit Kft. további meghatározott ideig kezelje. Az adatkezelési időtartam lejártával, illetve az adatok törlése iránti kérelmének kézhezvételét követő 30 (azaz harminc) napon belül a Nagy Sportágválasztó, BBU Nonprofit Kft. az Ön személyes adatait nyilvántartásából törli. A Szervezők nem tartoznak felelősséggel a felhasználó által hibásan megadott e-mail címből eredő, a felhasználót érintő semmilyen nemű károsodásért.

Tájékoztatjuk, hogy az adatok megadása önkéntes, kérjük, mielőtt adatait a rendelkezésünkre bocsátja, mérlegelje jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.

Comments are closed.