Barion Pixel Adatvédelmi Szabályzat – Ötpróba nevezői felület

Adatvédelmi Szabályzat

Bevezető

 

A Nagy Sportágválasztó, BBU Nonprofit Kft., mint adatkezelő (a továbbiakban: Szervező) tájékoztatja az általa szervezett szabadidősport-események (a továbbiakban: Esemény) résztvevőit (a továbbiakban: Résztvevő) adatkezelési gyakorlatáról és jogorvoslati lehetőségeiről. Szervező, mint adatkezelő az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Infotv.) foglalt feltételeknek eleget téve kötelezettséget vállal arra, hogy az általa nyújtott adatkezeléssel kapcsolatos szolgáltatás megfelel a fent említett törvényi feltételeknek és az egyéb hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Az adatkezelő adatai:

Név: Nagy Sportágválasztó, BBU Sportesemény Szervező Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely:1106 Budapest, Maglódi út 12/B.

Cégjegyzékszám:01-09-994624

Adószám: 24186731-2-42

E-mail cím: info@sportagvalaszto.hu

Telefonszám:(1) 260-0107

Honlap: www.sportagvalaszto.hu

Az adatkezelés jogalapja

A személyes adatok kezelésének jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett hozzájárulása. A Szervező által szervezett Eseményeken való nevezésével, illetve online regisztrálási rendszerünkbe való regisztrálásával Résztvevő hozzájárul a lentebb részletezett adatainak kezeléséhez.

Az általános adatkezelési hozzájáruláson túlmenően külön hozzájárulást kérünk a marketingcélú e-mailek és SMS-ek küldéséhez. Ez a hozzájárulás a többi adattól függetlenül bármikor visszavonható. A visszavonás nem akadálya az eseményeken való részvételnek.

 

Az adatkezelés célja

 

A Szervező által folytatott adatkezelés általános célja:

 • Résztvevők beazonosítása és nyilvántartása, valamint a regisztrációk, nevezések rögzítése,
 • Eseményeket követően különböző eredménylistákban történő megjelenítése,
 • Résztvevők tájékoztatása és marketingtevékenységünk biztosítása,
 • pénzügyi nyilvántartások vezetése,
 • statisztikák, elemzések összeállítása,
 • szolgáltatásaink folyamatos javítása, újabb események előkészítése.

 

Az Eseményre történő nevezéssel Résztvevő a következőket elfogadja és azokhoz hozzájárul:

 • Az Eseményen saját felelősségemre veszek részt, a részvételi regisztrációhoz szükséges személyes adataimat önként adom meg.
 • életévemet betöltöttem; amennyiben 16 évesnél fiatalabb vagyok, legalább egy törvényes képviselőm írásban hozzájárult a nevezésemhez,
 • Elfogadom, hogy az Eseményről készült hang,- és képfelvételeken szerepelhetek, ezen anyagok felhasználásához és közzétételéhez hozzájárulok (például honlapon, szórólapon stb.), azért ellenszolgáltatást nem kérek.
 • Az Esemény ideje alatt a Szervezők utasításait betartom.
 • Adatainak megadásával Ön hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező ezen adatait nyilvántartsa és kezelje mindaddig, amíg Ön kifejezetten nem kezdeményezi adatainak törlését. Személyes adatait az Ön értesítése és beleegyezése nélkül Szervező nem osztja meg senkivel, nem adja át, és nem fedi fel külső szervezetek számára, kivéve ha arra jogszabály kötelezi. Adatainak megadásával hozzájárul továbbá ahhoz, hogy:
 • Szervező tárolja és kezeli, valamint az Ön hozzájárulásával nyereményjátékokról szóló híreket és promóciókat küld az Ön részére. A személyes adatok nyilvántartásba vétele és kezelése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény alapján történik.
 • Szervező lehetőséget biztosít Önnek, hogy bármikor tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok helyesbítését, kiegészítését, továbbá bármikor, indokolás nélkül kérheti személyes adatai törlését a Nagy Sportágválasztó, BBU Nonprofit Kft. postacímén (1106 Budapest, Maglódi út 12/b), az info@sportagvalaszto.hu mail címen vagy a sportagvalaszto.hu weboldalon. Önt, mint adattulajdonost megilleti a személyes adatainak kezelése elleni tiltakozás joga is, és amennyiben a Szervező, mint adatkezelő tiltakozás alapján hozott döntésével nem ért egyet, bírósághoz fordulhat. Amennyiben Ön úgy érzi, hogy személyes adatai védelméhez fűződő jogát megsértették, panaszával keresse közvetlenül a Szervező részére a fenti elérhetőségeken, ezen túlmenően joga van a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, www.naih.hu), továbbá bírósághoz fordulni.
 • Felhívjuk figyelmét, hogy a Szervező a Résztvevő személyes adatait az adatok megadásától számított 5 (azaz öt) éven keresztül kezeli, kivéve, ha Résztvevő az adatai törlését kéri, avagy kifejezett hozzájárulását adta ahhoz, hogy azokat Szervező további meghatározott ideig kezelje. Az adatkezelési időtartam lejártával, illetve az adatok törlése iránti kérelmének kézhezvételét követő 30 (azaz harminc) napon belül Szervező a Résztvevő személyes adatait nyilvántartásából törli. A Szervező nem tartozik felelősséggel a felhasználó által hibásan megadott e-mail címből eredő, a felhasználót érintő semmilyen nemű károsodásért.

 

Tájékoztatjuk, hogy az adatok megadása önkéntes, kérjük, mielőtt adatait a rendelkezésünkre bocsátja, mérlegelje jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.

 

Comments are closed.